Cảm biến HT3C21-1527077506

Cảm biến HT3C21-1527077506

Thông số kỹ thuật Honeywell HT3C21

Honeywell external air temperature and humidity sensor HT3C31 HT3C21 T72C1 spot
Nominal value: PT1000 1000 Ω at 0°C NTC20KΩ 20KΩ at 25°C
Accuracy:
PT1000: 0.3 K +0.5% t (t in °C)
NTC20KΩ: 0.3 K +1% ? t – 25 °C (t in °C)
Sensitivity: PT1000 ≈ 3.85 Ω / K
NTC20KΩ ≈ -934.5Ω / K
Response time:
With brass sleeve: 18 seconds
With stainless steel sleeve: 30 seconds
Electrical connections:
T7413A/VF20 2 x 1.5 mm2 cable,
WPF20 3 x1.5 mm2 cable
Storage and transportation temperature: -35~+70°C
Protection level:
IP54 (T7413A)IP52 (VF20/WPF20)

Cảm biến HT3C20
Cảm biến HT3C21
Cảm biến HT3C30
Cảm biến HT3C31
Cảm biến HT3C80
Cảm biến HT3C81
Cảm biến T72C1
Cảm biến T73C1
Cảm biến T74C1
Cảm biến T78C1
Cảm biến T72K
Cảm biến T73K
Cảm biến T74K
Cảm biến VF20T
Cảm biến HT3C2K
Cảm biến HT3C3K

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *