Bộ điều khiển SCTHWD4FNDS

Bộ điều khiển SCTHWD4FNDS

Bộ điều khiển SCTHWA43SDS Humidity and temperature 4 mA to 20 mA With LCD display -5°C to 55°C
Bộ điều khiển SCTHWA43SNS Humidity and temperature 4 mA to 20 mA Without LCD display -5°C to 55°C
Bộ điều khiển SCTHWB43SDS Humidity and temperature 0 V to 10 V With LCD display -5°C to 55°C
Bộ điều khiển SCTHWB43SNS Humidity and temperature 0 V to 10 V Without LCD display -5°C to 55°C
Bộ điều khiển SCTHWC4ENDS Humidity and temperature 4 mA to 20 mA With LCD display
Bộ điều khiển SCTHWC4ENNS Humidity and temperature 4 mA to 20 mA Without LCD display
Bộ điều khiển SCTHWC4FNDS Humidity and temperature 4 mA to 20 mA With LCD display
Bộ điều khiển SCTHWC4FNNS Humidity and temperature 4 mA to 20 mA Without LCD display
Bộ điều khiển SCTHWC4GNDS Humidity and temperature 4 mA to 20 mA With LCD display
Bộ điều khiển SCTHWC4GNNS Humidity and temperature 4 mA to 20 mA Without LCD display
Bộ điều khiển SCTHWD4ENDS Humidity and temperature 0 V to 10 V With LCD display
Bộ điều khiển SCTHWD4ENNS Humidity and temperature 0 V to 10 V Without LCD display
Bộ điều khiển SCTHWD4FNDS Humidity and temperature 0 V to 10 V With LCD display
Bộ điều khiển SCTHWD4FNNS Humidity and temperature 0 V to 10 V Without LCD display
Bộ điều khiển SCTHWD4GNDS Humidity and temperature 0 V to 10 V With LCD display
Bộ điều khiển SCTHWD4GNNS Humidity and temperature 0 V to 10 V Without LCD display
Bộ điều khiển SCTTWEN3SDS Temperature 4 mA to 20 mA With LCD display -5°C to 55°C
Bộ điều khiển SCTTWEN3SNS Temperature 4 mA to 20 mA Without LCD display -5°C to 55°C
Bộ điều khiển SCTTWFN3SDS Temperature 0 V to 10 V With LCD display -5°C to 55°C
Bộ điều khiển SCTTWFN3SNS Temperature 0 V to 10 V Without LCD display -5°C to 55°C

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *