Công tắc hành trình GLAA01A

Công tắc hành trình GLAA01A

Công tắc hành trình GLAA01A Side Rotary IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0.5 in – 14NPT Conduit Zinc Die-Cast
Công tắc hành trình GLAA01A1A Side Rotary IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0.5 in – 14NPT Conduit Zinc Die-Cast
Công tắc hành trình GLAA01A1B Side Rotary IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0.5 in – 14NPT Conduit Zinc Die-Cast
Công tắc hành trình GLAA01A2A Side Rotary IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0.5 in – 14NPT Conduit Zinc Die-Cast
Công tắc hành trình GLAA01A2B Side Rotary IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0.5 in – 14NPT Conduit Zinc Die-Cast
Công tắc hành trình GLAA01A5A Side Rotary IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0.5 in – 14NPT Conduit Zinc Die-Cast
Công tắc hành trình GLAA01A5B Side Rotary IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0.5 in – 14NPT Conduit Zinc Die-Cast
Công tắc hành trình GLAA01B Top Plunger IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0.5 in – 14NPT Conduit Zinc Die-Cast
Công tắc hành trình GLAA01C Top Roller Plunger IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0.5 in – 14NPT Conduit Zinc Die-Cast
Công tắc hành trình GLAA01D Top Roller Arm IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0.5 in – 14NPT Conduit Zinc Die-Cast
Công tắc hành trình GLAA01E7B Wobble – Coil Spring IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0.5 in – 14NPT Conduit Zinc Die-Cast
Công tắc hành trình GLAA01K8A Wobble – Cat Whisker IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0.5 in – 14NPT Conduit Zinc Die-Cast
Công tắc hành trình GLAA01K8B Wobble – Cat Whisker IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0.5 in – 14NPT Conduit Zinc Die-Cast
Công tắc hành trình GLAA03A1A Side Rotary IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0.5 in – 14NPT Conduit Zinc Die-Cast
Công tắc hành trình GLAA03A1B Side Rotary IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0.5 in – 14NPT Conduit Zinc Die-Cast
Công tắc hành trình GLAA03A2A Side Rotary IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0.5 in – 14NPT Conduit Zinc Die-Cast
Công tắc hành trình GLAA03A2B Side Rotary IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0.5 in – 14NPT Conduit Zinc Die-Cast
Công tắc hành trình GLAA03A4J Side Rotary IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0.5 in – 14NPT Conduit Zinc Die-Cast
Công tắc hành trình GLAA03A5A Side Rotary IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0.5 in – 14NPT Conduit Zinc Die-Cast
Công tắc hành trình GLAA03A5B Side Rotary IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0.5 in – 14NPT Conduit Zinc Die-Cast
Công tắc hành trình GLAA03B Top Plunger IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0.5 in – 14NPT Conduit Zinc Die-Cast
Công tắc hành trình GLAA03C Top Roller Plunger IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0.5 in – 14NPT Conduit Zinc Die-Cast
Công tắc hành trình GLAA03D Top Roller Arm IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0.5 in – 14NPT Conduit Zinc Die-Cast
Công tắc hành trình GLAA03E7B Wobble – Coil Spring IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0.5 in – 14NPT Conduit Zinc Die-Cast
Công tắc hành trình GLAA04A Side Rotary IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0.5 in – 14NPT Conduit Zinc Die-Cast
Công tắc hành trình GLAA04A1A Side Rotary IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0.5 in – 14NPT Conduit Zinc Die-Cast
Công tắc hành trình GLAA04A1B Side Rotary IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0.5 in – 14NPT Conduit Zinc Die-Cast
Công tắc hành trình GLAA04A2A Side Rotary IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0.5 in – 14NPT Conduit Zinc Die-Cast
Công tắc hành trình GLAA04A2B Side Rotary IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0.5 in – 14NPT Conduit Zinc Die-Cast
Công tắc hành trình GLAA04A4J Side Rotary IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0.5 in – 14NPT Conduit Zinc Die-Cast
Công tắc hành trình GLAA04A5A Side Rotary IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0.5 in – 14NPT Conduit Zinc Die-Cast
Công tắc hành trình GLAA04A5B Side Rotary IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0.5 in – 14NPT Conduit Zinc Die-Cast
Công tắc hành trình GLAA04B Top Plunger IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0.5 in – 14NPT Conduit Zinc Die-Cast
Công tắc hành trình GLAA04C Top Roller Plunger IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0.5 in – 14NPT Conduit Zinc Die-Cast
Công tắc hành trình GLAA04D Top Roller Arm IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0.5 in – 14NPT Conduit Zinc Die-Cast
Công tắc hành trình GLAA04E7B Wobble – Coil Spring IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0.5 in – 14NPT Conduit Zinc Die-Cast
Công tắc hành trình GLAA06A1A Side Rotary IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0.5 in – 14NPT Conduit Zinc Die-Cast
Công tắc hành trình GLAA06A1B Side Rotary IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0.5 in – 14NPT Conduit Zinc Die-Cast
Công tắc hành trình GLAA06A2A Side Rotary IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0.5 in – 14NPT Conduit Zinc Die-Cast
Công tắc hành trình GLAA06A2B Side Rotary IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0.5 in – 14NPT Conduit Zinc Die-Cast
Công tắc hành trình GLAA06A4J Side Rotary IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0.5 in – 14NPT Conduit Zinc Die-Cast
Công tắc hành trình GLAA06A5A Side Rotary IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0.5 in – 14NPT Conduit Zinc Die-Cast
Công tắc hành trình GLAA06B Top Plunger IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0.5 in – 14NPT Conduit Zinc Die-Cast
Công tắc hành trình GLAA06C Top Roller Plunger IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0.5 in – 14NPT Conduit Zinc Die-Cast
Công tắc hành trình GLAA06D Top Roller Arm IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0.5 in – 14NPT Conduit Zinc Die-Cast
Công tắc hành trình GLAA06E7B Wobble – Coil Spring IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0.5 in – 14NPT Conduit Zinc Die-Cast
Công tắc hành trình GLAA07A1A Side Rotary IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0.5 in – 14NPT Conduit Zinc Die-Cast
Công tắc hành trình GLAA07A1B Side Rotary IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0.5 in – 14NPT Conduit Zinc Die-Cast
Công tắc hành trình GLAA07A2A Side Rotary IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0.5 in – 14NPT Conduit Zinc Die-Cast
Công tắc hành trình GLAA07A2B Side Rotary IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0.5 in – 14NPT Conduit Zinc Die-Cast
Công tắc hành trình GLAA07A4J Side Rotary IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0.5 in – 14NPT Conduit Zinc Die-Cast
Công tắc hành trình GLAA07A5A Side Rotary IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0.5 in – 14NPT Conduit Zinc Die-Cast
Công tắc hành trình GLAA07A5B Side Rotary IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0.5 in – 14NPT Conduit Zinc Die-Cast
Công tắc hành trình GLAA07B Top Plunger IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0.5 in – 14NPT Conduit Zinc Die-Cast
Công tắc hành trình GLAA07C Top Roller Plunger IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0.5 in – 14NPT Conduit Zinc Die-Cast
Công tắc hành trình GLAA20A1B

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *