Cảm biến áp suất SPT4V0015PG5W02

Cảm biến áp suất SPT4V0015PG5W02

Cảm biến áp suất SPT4V0005PG6W02 0 psi to 5 psi n/a n/a Pigtail cable; 61 cm [2 ft] Cảm biến áp suất SPT4V0010PG5W01 0 psi to 10 psi n/a n/a Pigtail cable; 30,1 cm [1 ft] Cảm biến áp suất SPT4V0015PA4W02 0 psi to 15 psi n/a n/a Pigtail cable; 61 cm [2 ft] Cảm biến áp suất SPT4V0015PA4W12 0 psi to 15 psi n/a n/a Pigtail cable; 3,6 m [12 ft] Cảm biến áp suất SPT4V0015PA5W02 0 psi to 15 psi n/a n/a Pigtail cable; 61 cm [2 ft] Cảm biến áp suất SPT4V0015PA5W06 0 psi to 15 psi n/a n/a Pigtail cable; 1,8 m [6 ft] Cảm biến áp suất SPT4V0015PA6W02 0 psi to 15 psi n/a n/a Pigtail cable; 61 cm [2 ft] Cảm biến áp suất SPT4V0015PG4W02 0 psi to 15 psi n/a n/a Pigtail cable; 61 cm [2 ft] Cảm biến áp suất SPT4V0015PG4W06 0 psi to 15 psi n/a n/a Pigtail cable; 1,8 m [6 ft] Cảm biến áp suất SPT4V0015PG5W02 0 psi to 15 psi n/a n/a Pigtail cable; 61 cm [2 ft] Cảm biến áp suất SPT4V0015PG7B 0 psi to 15 psi n/a n/a Bayonet connector
Cảm biến áp suất SPT4V0015PG7W02 0 psi to 15 psi n/a n/a Pigtail cable; 61 cm [2 ft] Cảm biến áp suất SPT4V0015PV6W02 0 psi to 15 psi n/a n/a Pigtail cable; 61 cm [2 ft] Cảm biến áp suất SPT4V0030PA4W02 0 psi to 30 psi n/a n/a Pigtail cable; 61 cm [2 ft] Cảm biến áp suất SPT4V0030PA4W12 0 psi to 30 psi n/a n/a Pigtail cable; 3,6 m [12 ft] Cảm biến áp suất SPT4V0030PA5W02 0 psi to 30 psi n/a n/a Pigtail cable; 61 cm [2 ft] Cảm biến áp suất SPT4V0030PA6W02 0 psi to 30 psi n/a n/a Pigtail cable; 61 cm [2 ft] Cảm biến áp suất SPT4V0030PA9W02 0 psi to 30 psi n/a n/a Pigtail cable; 61 cm [2 ft] Cảm biến áp suất SPT4V0030PA9W08 0 psi to 30 psi n/a n/a Pigtail cable; 2,4 m [8 ft] Cảm biến áp suất SPT4V0030PG5B 0 psi to 30 psi n/a n/a Bayonet connector
Cảm biến áp suất SPT4V0030PG5W02 0 psi to 30 psi n/a n/a Pigtail cable; 61 cm [2 ft] Cảm biến áp suất SPT4V0050PA4B 0 psi to 50 psi n/a n/a Bayonet connector
Cảm biến áp suất SPT4V0050PA4W02 0 psi to 50 psi n/a n/a Pigtail cable; 61 cm [2 ft] Cảm biến áp suất SPT4V0050PA5B 0 psi to 50 psi n/a n/a Bayonet connector
Cảm biến áp suất SPT4V0050PA5W02 0 psi to 50 psi n/a n/a Pigtail cable; 61 cm [2 ft] Cảm biến áp suất SPT4V0050PA9W02 0 psi to 50 psi n/a n/a Pigtail cable; 61 cm [2 ft] Cảm biến áp suất SPT4V0050PG4W02 0 psi to 50 psi n/a n/a Pigtail cable; 61 cm [2 ft] Cảm biến áp suất SPT4V0050PG5W02 0 psi to 50 psi n/a n/a Pigtail cable; 61 cm [2 ft] Cảm biến áp suất SPT4V0050PG7B 0 psi to 50 psi n/a n/a Bayonet connector
Cảm biến áp suất SPT4V0050PG7W02 0 psi to 50 psi n/a n/a Pigtail cable; 61 cm [2 ft] Cảm biến áp suất SPT4V0100PA4W02 0 psi to 100 psi n/a n/a Pigtail cable; 61 cm [2 ft] Cảm biến áp suất SPT4V0100PA4W03 0 psi to 100 psi n/a n/a Pigtail cable; 91,4 cm [3 ft] Cảm biến áp suất SPT4V0100PA4W09 0 psi to 100 psi n/a n/a Pigtail cable; 2,7 m [9 ft] Cảm biến áp suất SPT4V0100PA5W02 0 psi to 100 psi n/a n/a Pigtail cable; 61 cm [2 ft] Cảm biến áp suất SPT4V0100PA7B 0 psi to 100 psi n/a n/a Bayonet connector
Cảm biến áp suất SPT4V0100PA7W02 0 psi to 100 psi n/a n/a Pigtail cable; 61 cm [2 ft] Cảm biến áp suất SPT4V0100PG4B 0 psi to 100 psi n/a n/a Bayonet connector
Cảm biến áp suất SPT4V0100PG4W02 0 psi to 100 psi n/a n/a Pigtail cable; 61 cm [2 ft] Cảm biến áp suất SPT4V0100PG5W02 0 psi to 100 psi n/a n/a Pigtail cable; 61 cm [2 ft] Cảm biến áp suất SPT4V0100PG7B 0 psi to 100 psi n/a n/a Bayonet connector
Cảm biến áp suất SPT4V0100PG7W02 0 psi to 100 psi n/a n/a Pigtail cable; 61 cm [2 ft] Cảm biến áp suất SPT4V0200PA4W02 0 psi to 200 psi n/a n/a Pigtail cable; 61 cm [2 ft] Cảm biến áp suất SPT4V0200PA5B 0 psi to 200 psi n/a n/a Bayonet connector
Cảm biến áp suất SPT4V0200PA5W02 0 psi to 200 psi n/a n/a Pigtail cable; 61 cm [2 ft] Cảm biến áp suất SPT4V0200PA9W02 0 psi to 200 psi n/a n/a Pigtail cable; 61 cm [2 ft]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *