Cảm biến ngọn lửa Honeywell

Cảm biến ngọn lửa Honeywell

Honeywell C7027A1023/U

Honeywell C7027A1031/U

Honeywell C7027A1049/U

Honeywell C7027A1056/U

Honeywell C7027A1064/U

Honeywell C7027A1072/U

Honeywell C7027A1080/U

Honeywell C7027A1098/U

Honeywell C7027A1114/U

Đại lý cảm biến honeywell | nhà phân phối cảm biến honeywell

24 Vdc Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper, Self-Checking, 24 Vdc
Honeywell C7024E1001/U

24 Vdc Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper, Self-Checking, 24 Vdc

24 Vdc Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper, Self-Checking, Explosion Proof, 24 Vdc
Honeywell C7024F1009/U

24 Vdc Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper, Self-Checking, Explosion Proof, 24 Vdc

120 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper
Honeywell C7012A1145/U

120 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper

120 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper
Honeywell C7012A1152/U

120 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper

120 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper
Honeywell C7012A1160/U

120 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper

208 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper
Honeywell C7012A1186/U

208 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper

240 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper
Honeywell C7012A1194/U

240 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper

100 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper
Honeywell C7012A1202/U

100 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper

120 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper
C7012A1210/U

120 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper

120 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper, Explosion Proof
C7012C1042/U

120 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper, Explosion Proof

120 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper, Self-Checking
Honeywell C7012E1104/U

120 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper, Self-Checking

120 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper, Self-Checking
C7012E1112/U

120 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper, Self-Checking

120 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper, Self-Checking
C7012E1120/U

120 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper, Self-Checking

208 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper, Self-Checking
C7012E1146/U

208 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper, Self-Checking

240 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper, Self-Checking
C7012E1153/U

240 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper, Self-Checking

120 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper, Self-Checking
C7012E1161/U

120 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper, Self-Checking

C7012E1187/U

C7012E1195/U

120 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper, Self-Checking
C7012E1245/U

120 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper, Self-Checking, with Hot refractory tube

120 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper, Self-Checking
C7012E1278/U

120 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper, Self-Checking

120 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper, Self-Checking, Explosion Proof
C7012F1052/U

120 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper, Self-Checking, Explosion Proof

220 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper
C7012G1019/U

220 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *