Module CC-PCF901

Module CC-PCF901

Module control firewall CC-PCF901; 195mA, 24VDC
Module install control firewall CC-TCF901; 24VDC
Module controller C300 CC-PCNT01; 320mA, 24VDC
Module install controller C300 CC-TCNT01
Module analog input CC-PAIX01; 180mA, 24VDC, 16 kênh
Module install analog input CC-TAIX01
Module analog output CC-PAOX01; 480mA,24VDC, 16 kênh
Module install analog output CC-TAOX01; 24VDC
Module analog input CC-PAIX02; 180mA, 24VDC, 16 kênh
Module install analog input CC-TAID01
Module analog output CC-PAON01; 480mA,24VDC, 16 kênh
Module install analog output CC-TAON01; 24VDC
Module Profibus gate way DP-2 CC-IP0101; 390mA, 24VDC
Module install Profibus gate way DP-2 CC-TPOX01; 24VDC
Module digital input high CC-PDIH01; 50mA, 24VDC, 32 kênh
Module install digital input high CC-TDI220; 24VDC
Module digital output CC-PDOB01; 80mA,24VDC, 32 kênh
Module install digital output CC-TDOB01; 24VDC
Module Sequence of events CC-PDIS01; 50mA, 24VDC, 32 kênh
Module install Sequence of events CC-TDIL01; 24VDC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *