Experion HS Base Software EP-HMBASE

Experion HS Base Software EP-HMBASE

Base Software, Stations and Media Kits MODEL NUMBER
Experion HS Base Software EP-HMBASE
Experion HS Base Software, Redund.Adder EP-HMRBAS
Experion HS R510 Media Kit, Standard EP-HME510
Experion HS R510 Media Kit, Electronic EP-HME510-ESD
Experion HS Flex Station EP-HSTA01
Experion HS eServer Base Package HS-EBASE1
Experion HS eServer Premium Package per User HS-EPREM1
Experion LX OS & Client Access License (CAL)
Windows 10 Enterprise 2016 LTSB MS-OSLW10
Microsoft SQL Runtime CAL MZ-SQLCL4
Windows Server 5 Device CAL EP-S08CAL
Windows Server 2016 RDS CAL EP-T09CAL
Experion HS Virtualization CAL EP-HSCVMS
Experion HS SCADA Points
Experion HS Base Software EP-HMBASE
Experion HS 8000 Points Adder EP-HME08K
Experion HS Redundancy Base Software EP-HMRBAS
Experion HS 8000 Points Redundancy Adder EP-HMR08K
Experion HS Media Kit – for a redundant server pair EP-HMR430
Point Control Scheduler EP-HASHED
Experion HS Station – 1 User EP-HSTA01
Microsoft SQL Server 2008 CAL MZ-SQLCL4
100 SCADA PTS, NONRED EP-HME100
1,000 SCADA PTS, NONRED EP-HME01K
2,000 SCADA PTS, NONRED EP-HME02K
5,000 SCADA PTS, NONRED EP-HME05K
8,000 SCADA PTS, NONRED EP-HME08K
16,000 SCADA PTS, NONRED EP-HME16K
100 SCADA PTS, RED ADDER EP-HMR100
1,000 SCADA PTS, RED ADDER EP-HMR01K
2,000 SCADA PTS, RED ADDER EP-HMR02K
5,000 SCADA PTS, RED ADDER EP-HMR05K
8,000 SCADA PTS, RED ADDER EP-HMR08K
16,000 SCADA PTS, RED ADDER EP-HMR16K
100 Equipment Point Adders to Database Size HS-DEQ100

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *