Cảm biến ngọn lửa C7008A1026

Cảm biến ngọn lửa C7008A1026

Flame Sensor, Straight pattern, 6 in. insertion
Honeywell C7008A1000/U

Flame Sensor, Straight pattern, 12 in. insertion
Honeywell C7008A1018/U

Flame Sensor, Straight pattern, 12 in. insertion

Honeywell C7008A1026/U

Flame Sensor, Straight pattern, 18 in. insertion

Flame Sensor, Straight pattern, 24 in. insertion
Honeywell C7008A1034/U

Flame Sensor, Straight pattern, 24 in. insertion

Flame Sensor, Straight pattern, 6 in. insertion, less cover
Honeywell C7008A1083/U

Flame Sensor, Straight pattern, 6 in. insertion, less cover

Flame Sensor, Straight pattern, 12 in. insertion, Tradeline
Honeywell C7008A1174/U

Flame Sensor, Straight pattern, 12 in. insertion, Tradeline

Flame Sensor, Straight pattern, 24 in. insertion, Tradeline
Honeywell C7008A1182/U

Flame Sensor, Straight pattern, 24 in. insertion, Tradeline

đại lý C7008A1026 | cảm biến C7008A1026 | honeywell C7008A1026

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *