Đại lý Honeywell C7012

Đại lý Honeywell C7012

120 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper
Honeywell C7012A1145/U

120 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper

120 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper
Honeywell C7012A1152/U

120 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper

120 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper
Honeywell C7012A1160/U

120 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper

208 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper
Honeywell C7012A1186/U

208 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper

240 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper
Honeywell C7012A1194/U

240 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper

100 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper
Honeywell C7012A1202/U

100 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper

120 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper
Honeywell C7012A1210/U

120 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper

120 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper, Explosion Proof
Honeywell C7012C1042/U

120 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper, Explosion Proof

120 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper, Self-Checking
Honeywell C7012E1104/U

120 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper, Self-Checking

120 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper, Self-Checking
Honeywell C7012E1112/U

120 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper, Self-Checking

cảm biến honeywell c7012 | nhà phân phối honeywell c7012 | cảm biến ngọn lửa honeywell c7012

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *