Cảm biến ngọn lửa Honeywell

Cảm biến ngọn lửa Honeywell

120 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper, Self-Checking
Honeywell C7012E1120/U

208 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper, Self-Checking
Honeywell C7012E1146/U

240 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper, Self-Checking
Honeywell C7012E1153/U

240 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper, Self-Checking

120 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper, Self-Checking
Honeywell C7012E1161/U

220 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper, Self-Checking
Honeywell C7012E1187/U

220 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper, Self-Checking

110 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper, Self-Checking
Honeywell C7012E1195/U

110 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper, Self-Checking

120 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper, Self-Checking
Honeywell C7012E1245/U

120 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper, Self-Checking, with Hot refractory tube

120 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper, Self-Checking
Honeywell C7012E1278/U

120 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper, Self-Checking, Explosion Proof
Honeywell C7012F1052/U

120 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper, Self-Checking, Explosion Proof

đại lý cảm biến ngọn lửa honeywell | nhà phân phối đại lý cảm biến ngọn lửa honeywell

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *