Cảm biến SPXCDXSG1SS

Cảm biến SPXCDXSG1SS

Thông số kỹ thuật Honeywell SPXCDXSG1SS

Cảm biến SPXCDAAMFX 0-100%LEL (20,0 ~ 100.0%LEL, 10%LEL)
Cảm biến SPXCDAAMRX 0-100%LEL (20,0 ~ 100.0%LEL, 10%LEL)
Cảm biến SPXCDAAMO1
Cảm biến SPXCDAAMHX 0-50ppm (10.0 ~ 100.0ppm, 1ppm)
Cảm biến SPXCDAAMCX 0-500ppm (100 ~ 1000ppm, 100ppm)
Cảm biến SPXCDAAMG1 0-1000ppm
Cảm biến SPXCDXSFXSS 0-100%LEL (20,0 ~ 100.0%LEL, 10%LEL)
Cảm biến SPXCDXSRXSS 0-100%LEL (20,0 ~ 100.0%LEL, 10%LEL)
Cảm biến SPXCDXSO1SS
Cảm biến SPXCDXSHXSS 0-50ppm (10.0 ~ 100.0ppm, 1ppm)
Cảm biến SPXCDXSCXSS 0-500ppm (100 ~ 1000ppm, 100ppm)
Cảm biến SPXCDXSG1SS 0-1000ppm
Cảm biến S3KCAL
Cảm biến SPXCDCC
Cảm biến SPXCDDMK
Cảm biến SPXCDHMANEN
Cảm biến SPXCDMTBR
Cảm biến SPXCDSDP
Cảm biến SPXCDDMT
Cảm biến SPXCDDMF
Cảm biến SPXCDTMO
Cảm biến SPXCDTMT
Cảm biến SPXCDTMF
Cảm biến SPXCDNPTP 3/4″NPT
Cảm biến SPXCDM20P M20
Cảm biến SPXCDMANCD CD
Cảm biến SPXCDNADP 3/4”NPT
Cảm biến SPXCDWP
Cảm biến SPXCDMAG
Cảm biến SPXCDSRLS
Cảm biến SPXCDAKS
Cảm biến SPXCDHWES
Cảm biến SPXCDEBS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *