Cảm biến SPXCDXSFXSS

Cảm biến SPXCDXSFXSS

Cảm biến SPXCDXSFXSS Flammable CAT 0-100%LEL (20,0 to 100.0%LEL)
Cảm biến SPXCDXSRXSS CH4(Methane) IR 0-100%LEL (20,0 to 100.0%LEL)
Cảm biến SPXCDXSPXSS C3H8 (Propane) IR 0-100%LEL (20,0 to 100.0%LEL)
Cảm biến SPXCDXSO1SS Oxygen 25.0%/Vol0nly
Cảm biến SPXCDXSHXSS Hydrogen Sulfide 0-50ppm (10.0 to 100.0ppm)
Cảm biến SPXCDXSCXSS Carbon Monoxide 0-300ppm (100 to 1000ppm)
Cảm biến SPXCDXSG1SS Hydrogen 0-1000ppm0nly
Cảm biến SPXCDXSNXSS Nitrogen Dioxide 10-50ppm (10.0 to 50.0ppm)
Cảm biến SPXCDXSB1SS Carbon Dioxide IR 0-2%VOL0nly
Cảm biến SPXCDXSB2SS Carbon Dioxide IR 0-5%VOL0nly
Cảm biến SPXCDALMFX ATEX/IECEx/KTL/PA and GB approved SP XCD Flammable CAT 0-100%LEL (20 to 100%LEL, 10%LEL) with LM25, M20 Entry
Cảm biến SPXCDALMRX ATEX/IECEx/KTL/PA and GB approved SP XCD (Methane) IR 0-100%LEL (20 to 100%LEL, 10%LEL) with LM25, M20 Entry
Cảm biến SPXCDALMPX ATEX/IECEx/KTL/PA and GB approved SP XCD (Propane) IR 0-100%LEL (20 to 100%LEL, 10%LEL) with LM25, M20 Entry
Cảm biến SPXCDALMO1 ATEX/IECEx/KTL/PA and GB approved SP XCD Oxygen 25.0%/Vol. with LM25, M20 Entry
Cảm biến SPXCDALMHX ATEX/IECEx/KTL/PA and GB approved SP XCD Hydrogen Sulphide 0-50.0ppm (10.0 to 100.0ppm, 1.0ppm) with LM25, M20 Entry
Cảm biến SPXCDALMCX ATEX/IECEx/KTL/PA and GB approved SP XCD Carbon Monoxide 0-300ppm (100-1000ppm, 100ppm) with LM25, M20 Entry
Cảm biến SPXCDALMG1 ATEX/IECEx/KTL/PA and GB approved SP XCD Hydrogen 0-1000ppm with LM25, M20 Entry
Cảm biến SPXCDALMNX ATEX/IECEx/KTL/PA and GB approved SP XCD Nitrogen Dioxide 0-50.0ppm (10.0-50.0, 5.0ppm) with LM25, M20 Entry
Cảm biến SPXCDALMB1 ATEX/IECEx/KTL/PA and GB approved SP XCD Carbon Dioxide IR 0-2.00%Vol. with LM25, M20 Entry
Cảm biến Sensepoint XCD Detector ATEX/IECEx/KTL, PA & GB (316 Stainless Steel)*
Cảm biến SPXCDASMFX ATEX/IECEX and AP approved SP XCD Flammable CAT 0-100%LEL (20 to 100%LEL, 10%LEL) with 316SS, M20 Entry
Cảm biến SPXCDASMRX ATEX/IECEX and AP approved SP XCD (Methane) IR 0-100%LEL (20 to 100%LEL, 10%LEL) with 316SS, M20 Entry
Cảm biến SPXCDASMPX ATEX/IECEX and AP approved SP XCD (Propane) IR 0-100%LEL (20 to 100%LEL, 10%LEL) with 316SS, M20 Entry
Cảm biến SPXCDASMO1 ATEX/IECEX and AP approved SP XCD Oxygen 25.0%/Vol. with 316SS, M20 Entry
Cảm biến SPXCDASMHX
Cảm biến SPXCDASMCX
Cảm biến SPXCDASMG1
Cảm biến SPXCDASMNX
Cảm biến SPXCDASMB1
Cảm biến SPXCDCC Collecting cone for use with lighter than air gases
Cảm biến SPXCDDMK Duct mounting kit
Cảm biến SPXCDHMANEN Hard copy manual in English
Cảm biến SPXCDMTBR Mounting bracket (inc. bolts, nuts, brackets)
Cảm biến SPXCDSDP Sunshade/Deluge Protection
Cảm biến 00780-A-0100 ATEX approved junction box (Explosion-proof)
Cảm biến SPXCD ALMFX
Cảm biến Sensepoint XCD
Cảm biến F- Flammable Catalytic Bead
Cảm biến R- Flammable IR Methane %LEL
Cảm biến P- Flammable IR Propane (Cross Sensitivities)
Cảm biến O- Oxygen
Cảm biến H- Hydrogen Sulphide
Cảm biến C- Carbon Monoxide
Cảm biến G- Hydrogen
Cảm biến N- Nitrogen Dioxide
Cảm biến B- Carbon Dioxide IR 0-2%Vol
Cảm biến Spare XCD Sensors (316 Stainless Steel)
Cảm biến SPXCDXSFXSS Flammable CAT 0-100%LEL (20 to 100%LEL, 10%LEL)**
Cảm biến SPXCDXSRXSS Methane IR 0-100%LEL (20 to 100%LEL, 10%LEL)**
Cảm biến SPXCDXSPXSS Propane IR 0-100%LEL (20 to 100%LEL, 10%LEL)**
Cảm biến SPXCDXSO1SS Oxygen 25.0%/Vol. only
Cảm biến SPXCDXSHXSS Hydrogen Sulphide 0-50.0ppm (10.0 to 100.0ppm, 1.0ppm)**
Cảm biến SPXCDXSCXSS Carbon Monoxide 0-300ppm (100-1000ppm, 100ppm)**
Cảm biến SPXCDXSG1SS Hydrogen 0-1000ppm only
Cảm biến SPXCDXSN1SS Nitrogen Dioxide 0-50.0ppm (10.0-50.0ppm, 5.0ppm)**
Cảm biến SPXCDXSB1SS Carbon Dioxide IR 0-2.00%Vol. only

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *