Bộ điều khiển M7284C1000

Bộ điều khiển M7284C1000

24V NonSpring Return Actuator 35 lb-in
Bộ điều khiển M7164A1017/U

24V NonSpring Return Actuator 35 lb-in

120V NonSpring Return Actuator 35 lb-in
Bộ điều khiển M7164G1030/U

35 lb-in, NSR Actuator, 10.5-13.5Vdc control, 120V

24V NonSpring Return Actuator 75 lb-in
M7274Q1009/U

75 lb-in, NSR Actuator, 4-20mA control, 2 Aux. Switches, 24V

120V NonSpring Return Actuator 150 lb-in
Bộ điều khiển M7284A1004/U

150 lb-in, NSR Actuator, 4-20mA control, 120V

120V NonSpring Return Actuator 150 lb-in
Bộ điều khiển M7284A1012/U

150 lb-in, NSR Actuator, 4-20mA control, 120V

120V NonSpring Return Actuator 75 lb-in
Bộ điều khiển M7284A1038/U

75 lb-in, NSR Actuator, 4-20mA control, 120V

24V NonSpring Return Actuator 150 lb-in
Bộ điều khiển M7284A1079/U

150 lb-in, NSR Actuator, 2-10 Vdc control, 24V, X13610433-01

120V NonSpring Return Actuator 150 lb-in
Bộ điều khiển M7284C1000/U

150 lb-in, NSR Actuator, 4-20mA control, 120V

24/120/230V NonSpr.Return Actu 150 lb-in
Bộ điều khiển M7284C1083/U

150 lb-in, NSR Actuator, 4-20mA control, 90 deg, 2 Aux. Switches, 24/120/230V

24/120/230V NonSpr.Return Actu 150 lb-in
Bộ điều khiển M7284C1091/U

150 lb-in, NSR Actuator, 4-20mA control, 160 deg, 2 Aux. Switches, 24/120/230V

120V NonSpring Return Actuator 150 lb-in
Bộ điều khiển M7284Q1009/U

150 lb-in, NSR Actuator, 4-20mA control, 2 Aux. Switches, 120V

24/120/230V NonSpr.Return Actu 150 lb-in
Bộ điều khiển M7284Q1082/U

150 lb-in, NSR Actuator, 4-20mA control, 90 deg, 2 Aux. Switches, 24/120/230V

24/120/230V NonSpr.Return Actu 150 lb-in
Bộ điều khiển M7284Q1090/U

150 lb-in, NSR Actuator, 4-20mA control, 160 deg, 2 Aux. Switches, 24/120/230V

24V NonSpring Return Actuator 150 lb-in
Bộ điều khiển M7284Q1098/U

150 lb-in, NSR Actuator, 2-10 Vac control, 2 Aux. Switches, 24V

24V NonSpring Return Actuator 150 lb-in
Bộ điều khiển M7284Q1106/U

150 lb-in, NSR Actuator, 4-20mA control, 160 deg, 2 Aux. Switches, 24V

24V NonSpring Return Actuator 300 lb-in
Bộ điều khiển M7294A1010/U

300 lb-in, NSR Actuator, 2-10Vdc control, 24V

120V NonSpring Return Actuator 300 lb-in
Bộ điều khiển M7294Q1007/U

300 lb-in, NSR Actuator, 4-20mA control, 2 Aux. Switches, 120V

24V NonSpring Return Actuator 300 lb-in
Bộ điều khiển M7294Q1015/U

300 lb-in, NSR Actuator, 4-20mA control, 2 Aux. Switches, 24V

One thought on “Bộ điều khiển M7284C1000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *