Đại lý nút ấn Honeywell

Đại lý nút ấn Honeywell

nút nhấn honeywell | đèn báo honeywell | nút dùng khẩn honeywell | tiếp điểm phụ honeywell

Tiếp điểm AB22-10

PB22-01-R, PB22-10-G, PB22-B
PB22D-01-AC220V-R
PB22D-01-DC24V-R
PB22D-10-AC220V-G
PB22D-10-AC220V-R
PB22D-10-DC24V-G
PB22D-10-DC24V-R, PB22D-W
PB22D-Y, PB22J-01-R, PB22JT-01-R
PB22M/B, PB22M/G, PB22M/R
PB22M-01-R, PB22M-10-G, PB22-S
PB22-W, PB22X2-10-B, PB22X2A-10-B
PB22X3-20-B, PB22X3A-20-B
PB22-Y, PB22Y2-10-B, PB22Y3-20-B
PB22Y3B-20-B, PB22Q-02-R
PB22W-10K, PB22W-1K, PB22-01-R
PB22-10-G, PB22-B
PB22D-01-AC220V-R
PB22D-01-DC24V-R
PB22D-10-AC220V-G
PB22D-10-AC220V-R
PB22D-10-DC24V-G
PB22D-10-DC24V-R
PB22D-W, PB22D-Y
PB22J-01-R, PB22JT-01-R, PB22M/B
PB22M/G, PB22M/R, PB22M-01-R
PB22M-10-G, PB22-S
PB22-W, PB22X2-10-B, PB22X2A-10-B, PB22X3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *