Honeywell SPXCDXS01SS

Honeywell SPXCDXS01SS

Instrument – ATEX/IECEx/CHINA Approval (316SS)
SPXCDASMFX ATEX/IECEx and AP approved SP XCD Flammable CAT 0-100%LEL (20 to 100%LEL, 10%LEL) with 316SS, M20 Entry
SPXCDASMRX ATEX/IECEx and AP approved SP XCD CH4(Methane) IR 0-100%LEL (20 to 100%LEL, 10%LEL) with 316SS, M20 Entry
SPXCDASMPX ATEX/IECEx and AP approved SP XCD Propane IR 0-100%LEL (20 to 100%LEL, 10%LEL) with 316SS, M20 Entry
SPXCDASMO1 ATEX/IECEx and AP approved SP XCD Oxygen 25.0%/Vol with 316SS, M20 Entry
SPXCDASMNX ATEX/IECEx and AP approved SP XCD Nitrogen Dioxide 0-10ppm (10.0 to 50.0ppm, 5ppm) with 316SS, M20 Entry
SPXCDASMHX ATEX/IECEx and AP approved SP XCD Hydrogen Sulfide 0-50ppm (10.0 to 100.0ppm, 1ppm) with 316SS, M20 Entry
SPXCDASMCX ATEX/IECEx and AP approved SP XCD Carbon Monoxide 0-300ppm (100 to 1000ppm, 100ppm) with 316SS, M20 Entry
SPXCDASMG1 ATEX/IECEx and AP approved SP XCD Hydrogen 0-1000ppm with 316SS, M20 Entry
SPXCDASMB1 ATEX/IECEx and AP approved SP XCD Carbon Dioxide IR 0-2.00%VOL with 316SS, M20 Entry

Instrument – ATEX/IECEx/CHINA Approval (LM25)

SPXCDALMFX ATEX/IECEx and AP approved SP XCD Flammable CAT 0-100%LEL (20 to 100%LEL, 10%LEL) with LM25, M20 Entry
SPXCDALMRX ATEX/IECEx and AP approved SP XCD CH4(Methane) IR 0-100%LEL (20 to 100%LEL, 10%LEL) with LM25, M20 Entry
SPXCDALMPX ATEX/IECEx and AP approved SP XCD Propane IR 0-100%LEL (20 to 100%LEL, 10%LEL) with LM25, M20 Entry
SPXCDALMO1 ATEX/IECEx and AP approved SP XCD Oxygen 25.0%/Vol with LM25, M20 Entry
SPXCDALMNX ATEX/IECEx and AP approved SP XCD Nitrogen Dioxide 0-10ppm (10.0 to 50.0ppm, 5ppm) with LM25, M20 Entry
SPXCDALMHX ATEX/IECEx and AP approved SP XCD Hydrogen Sulfide 0-50ppm (10.0 to 100.0ppm, 1ppm) with LM25, M20 Entry
SPXCDALMCX ATEX/IECEx and AP approved SP XCD Carbon Monoxide 0-300ppm (100 to 1000ppm, 100ppm) with LM25, M20 Entry
SPXCDALMG1 ATEX/IECEx and AP approved SP XCD Hydrogen 0-1000ppm with LM25, M20 Entry
SPXCDALMB1 ATEX/IECEx and AP approved SP XCD Carbon Dioxide IR 0-2.00%VOL with LM25, M20 Entry

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *