Đại lý camera Honeywell

Đại lý camera Honeywell

nhà phân phối camera honeywell | camera hình trụ honeywell | đầu ghi hình honeywell

1080P-30X Starlight IR PTZ IK10, Model(s) HDZ302LIK, HDZ302LIKUS

1080P-30X Starlight IR PTZ with Wiper, Model(s) HDZ302LIW , HDZ302LIWUS

3X Long distance PoE switch, Model(s) HPOE3X

8MP Multi-Imager Panoramic Bullet, Model(s) HMBL8GR1

8MP Multi-Imager Panoramic Dome, Model(s) HM4L8GR1

Ball Camera, Model(s) HEW4PR3, HEW4PRW3, HEW2PR1, HEW2PRW1

Box, Model(s) HCL2G, HCL2GUS, HCW2G, HCW4G, HCW2GUS, HCW4GUS

Bullet Camera, Model(s) HBW4PR1, HBW2PR1

Dome Camera, Model(s) H4W4PRV3

Dual Sensor Thermal PTZ, Model(s) HTMZ160T302W

Indoor box IP camera, Model(s) HCL2GV, HCW2GV

Indoor dome IPC, Model(s) H3W2GR1V, H3W4GR1V

Indoor IP PTZ camera, Model(s) HDZ302DIN

IP camera, Model(s) H3W2GR1,H3W2GR2,H3W4GR1,H3W2GR1US,H3W2GR2US,H3W4GR1US

IP camera, Model(s) H4D8GR1, H4L6GR2, H4W4PRV2, H4W2PRV2, HBabGRwxyz*, HBD8GR1, HBL6GR2, HBL2GR1, HBL2GR1US

IP camera, Model(s) HBW2GR1,HBW2GR3,HBW4GR1,HBW2GR1US,HBW2GR3US,HBW4GR1US

IP camera, Model(s) HBW4PR2, HBW2PR2, HCD8G, HEW4PR2, HEW2PR2

IP camera/12MP IR Fisheye, Model(s) HFD6GR1, HFD8GR1

KEYBOARD, Model(s) HJC4000

Micro Dome Camera, Model(s) H2W4PRV3, H2W2PRV3

Outdoor Dome, Model(s) H4L2GR1, H4L2GR1US

Outdoor Dome, Model(s) H4W4GR1,H4W2GR2,H4W2GR1,H4W4GR1US,H4W2GR2US,H4W2GR1US, H4abGRwxyz(a can be L or D or W; b can be 1-8 or V; w can be 1,2 or 3; x is optional, can be V or X; y, z are optional, can be US or XX.)

Outdoor/Indoor IP PTZ Camera, Model(s) HDZ302D, HDZ302DE

PANCAKE CAMERA, Model(s) H2W2GR1

Protocol Interface Translator, Model(s) HS10PIT

Smart Protocol Interface Translator, Model(s) HASMPIT

Ultrakey Lite, Model(s) HJC5000

Ultrakey Plus, Model(s) HJK7000

VideoBlox, Model(s) HVB4U-7M

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *