Honeywell C7076

Thiết bị dò hồng ngoại Honeywell C7076

Solid state dynamic self check flame detectors for use with BC7000, R4140 or FSP5075 with R7476 Amplifier and 7800 SERIES with R7886 Amplifier.

đại lý C7076A1007 | nhà phân phối C7076A1007 | cảm biến ngọn lửa C7076A1007

Adjustable Sensitivity Ultraviolet Flame Detector
honeywell C7076A1007/U

Adjustable Sensitivity Ultraviolet Flame Detector
honeywell C7076A1015/U

Adjustable Sensitivity Ultraviolet Flame Detector
honeywell C7076A1031/U

Adjustable Sensitivity Ultraviolet Flame Detector
honeywell C7076D1027/U

Adjustable Sensitivity Ultraviolet Flame Detector
honeywell C7076F1014

đại lý C7076D1027 | nhà phân phối C7076D1027 | cảm biến ngọn lửa C7076D1027

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *