Cảm biến PX2FN1XX046BACHX

Cảm biến PX2FN1XX046BACHX

cảm biến áp suất honeywell

Cảm biến PX2CG1XX004BACHX
Cảm biến PX2BG1XX010BSCHX
Cảm biến PX2BG1XX016BSCHX
Cảm biến PX2BG1XX025BSCHX
Cảm biến PX2BG1XX040BSCHX
Cảm biến PX2BG1XX046BSCHX
Cảm biến PX2BG1XX010BSBDX
Cảm biến PX2BG1XX016BSBDX
Cảm biến PX2BG1XX025BSBDX
Cảm biến PX2BG1XX040BSBDX
Cảm biến PX2BG1XX046BSBDX
Cảm biến PX2AG1XX016BSCHX
Cảm biến PX2AN2XX300PSBEX
Cảm biến PX2AN2XX300PSBEX
Cảm biến PX2EF1XX500PSAAX
Cảm biến PX2FN1XX004GACHX
Cảm biến PX2FN1XX200PSADX
Cảm biến PX2FN1XX250PSADX
Cảm biến PX2FN1XX016BSBEX
Cảm biến PX2FN1XX150PSBEX
Cảm biến PX2FN2XX150PSBDX
Cảm biến PX2FN2XX300PSBDX
Cảm biến PX2FN1XX010BACHX
Cảm biến PX2AF1XX150PAAAX
Cảm biến PX2AF1XX150PSAAX
Cảm biến PX2AF1XX300PAAAX
Cảm biến PX2AF1XX300PSAAX
Cảm biến PX2AF1XX500PAAAX
Cảm biến PX2AF1XX500PSCHX
Cảm biến PX2AF1XX667PSAAX
Cảm biến PX2AG1XX010BSAAX
Cảm biến P8000A0007G P8000AD0007G 0…7 bar 3xFS 21 40xFS 280 G ? Male 4-20mA
Cảm biến P8000A0010G P8000AD0010G 0…10 bar 3xFS 30 40xFS 400
Cảm biến P8000A0016G P8000AD0016G 0…16 bar 3xFS 48 40xFS 640
Cảm biến P8000A0020G P8000AD0020G 0…20 bar 3xFS 60 40xFS 800
Cảm biến P8000A0025G P8000AD0025G 0…25 bar 3xFS 75 40xFS 1000
Cảm biến P8000B0007G P8000BD0007G 0…7 bar 3xFS 21 40xFS 280 0-10V
Cảm biến P8000B0010G P8000BD0010G 0…10 bar 3xFS 30 40xFS 400
Cảm biến P8000B0016G P8000BD0016G 0…16 bar 3xFS 48 40xFS 640
Cảm biến P8000B0020G P8000BD0020G 0…20 bar 3xFS 60 40xFS 800
Cảm biến P8000B0025G P8000BD0025G 0…25 bar 3xFS 75 40xFS 1000
Cảm biến P8000A0007T P8000AD0007T 0…7 bar 3xFS 21 40xFS 280 1/4-18NPT4-20mA
Cảm biến P8000A0010T P8000AD0010T 0…10 bar 3xFS 30 40xFS 400
Cảm biến P8000A0016T P8000AD0016T 0…16 bar 3xFS 48 40xFS 640
Cảm biến P8000A0020T P8000AD0020T 0…20 bar 3xFS 60 40xFS 800
Cảm biến P8000A0025T P8000AD0025T 0…25 bar 3xFS 75 40xFS 1000
Cảm biến P8000B0007T P8000BD0007T 0…7 bar 3xFS 21 40xFS 280 0-10V
Cảm biến P8000B0010T P8000BD0010T 0…10 bar 3xFS 30 40xFS 400
Cảm biến P8000B0016T P8000BD0016T 0…16 bar 3xFS 48 40xFS 640
Cảm biến P8000B0020T P8000BD0020T 0…20 bar 3xFS 60 40xFS 800
Cảm biến P8000B0025T P8000BD0025T 0…25 bar 3xFS 75 40xFS 1000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *