Đại lý PLC Honeywell

Đại lý PLC Honeywell

Bộ nguồn 900P01-0001 120 / 24VAC, 60W
Bộ nguồn 900P02-0001 120 / 24VAC, 28W
Bộ nguồn 900P24-0001 24VDC, 60W
HC900 900G32-0001
HC900 900A01-0102
HC900 900B01-0101

CPU module
C70R CPU with software and data CD 900C71R-0100-43, 900C71R-0100-44
C70R CPU module 900C72R-0100-43, 900C72R-0100-44
Redundant switching module 900RSM-0001
C70 CPU with software and data CD 900C71-0143-00, 900C71-0244-00
C70 CPU 900C72-0143-00, 900C72-0244-00
C50 CPU with software and data CD 900C51-0243-00, 900C51-0244-00
C50 CPU 900C52-0243-00 900C52-0244-00
C30 CPU with software and data CD 900C31-0243-00, 900C31-0244-00
C30 CPU 900C32-0243-00, 900C32-0244-00
I/O extension module (single port) 900C53-0243-00, 900C53-0244-00
I/O expansion modules (dual-port) 900C73R-0100-43, 900C73R-0100-44
Universal Analog Input Module (8-channel) 900A01-0102
High-end analog input module (16 channels) 900A16-0001
Analog Output Module (4-channel) 900B01-0101
Analog Output Module (8-channel) 900B08-0001
Analog output modules (16 channels) 900B16-0001
Digital output module, relay-type (8-channel) 900H01-0102
Digital output module, 24VDC (16 channels) 900H02-0102
Digital output module, 120 / 240VAC (8-channel) 900H03-0102
Digital output module, 24VDC (32 channels) 900H32-0001
Digital input module, dry contact type (16 channels) 900G01-0102
Digital Input Module, 24VDC (16 channels) 900G02-0102
Digital input module, 120 / 240VAC (16 channels) 900G03-0102
Digital Input Module, 24VDC (32 channels) 900G32-0001
Encoder input module 900K01-0001
Low-voltage terminals 900TEK-0001 900TBK-0001
High-voltage terminals 900TER-0001, 900TBR-0001
High-density low-voltage terminal (36 points) 900TCK-0001
Empty slot cover 900TNK-0001

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *