Bộ điều khiển Honeywell M9484

Bộ điều khiển Honeywell M9484

24 Vac Modutrol IV Motor, 150 lb-in
Honeywell M9484D1010/U

150 lb-in, NSR, Proportional Flame Safeguard Firing Rate Motor, 24V

24 Vac Modutrol IV Motor, 150 lb-in
Honeywell M9484D4006/U

150 lb-in, NSR, Proportional Flame Safeguard Firing Rate Motor, 24V

24 Vac Modutrol IV Motor, 75 lb-in
Honeywell M9484E1009/U

150 lb-in, NSR, Proportional Flame Safeguard Firing Rate Motor, 1 Aux Switch 24V

24 Vac Modutrol IV Motor, 150 lb-in
Honeywell M9484E1017/U

150 lb-in, NSR, Proportional Flame Safeguard Firing Rate Motor, 1 Aux Switch 24V

24 Vac Modutrol IV Motor, 150 lb-in
Honeywell M9484E1033/U

150 lb-in, NSR, Proportional Flame Safeguard Firing Rate Motor, 1 Aux Switch 24V

24 Vac Modutrol IV Motor, 150 lb-in
Honeywell M9484E4003/U

150 lb-in, NSR, Proportional Flame Safeguard Firing Rate Motor, 1 Aux Switch 24V

24 Vac Modutrol IV Motor, 150 lb-in
Honeywell M9484F1007/U

150 lb-in, NSR, Proportional Flame Safeguard Firing Rate, 2 Aux. Switches, 24V

24 Vac Modutrol IV Motor, 75 lb-in
Honeywell M9484F1023/U

75 lb-in, NSR, Proportional Flame Safeguard Firing Rate, 2 Aux. Switches, 24V

24 Vac Modutrol IV Motor, 150 lb-in
Honeywell M9484F1031/U

150 lb-in, NSR, Proportional Flame Safeguard Firing Rate, 2 Aux. Switches, 24V

24 Vac Modutrol IV Motor, 150 lb-in
Honeywell M9484F1049/U

150 lb-in, NSR, Proportional Flame Safeguard Firing Rate, 2 Aux. Switches, 24V

24 Vac Modutrol IV Motor, 150 lb-in
Honeywell M9484F4001/U

150 lb-in, NSR, Proportional Flame Safeguard Firing Rate, 2 Aux. Switches, 24V

24 Vac Modutrol IV Motor, 75 lb-in
Honeywell M9484F4019/U

75 lb-in, NSR, Proportional Flame Safeguard Firing Rate, 2 Aux. Switches, 24V

đại lý M9484F1023 | nhà phân phối M9484F1049 | bộ điều khiển M9484F1031

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *