Thứ Tư , Tháng Sáu 7 2023

Tag Archives: CC-PDIS01

Module đầu vào CC-PAIX01

Module đầu vào tương tự AI CC-PAIX01 Đế module AI CC-TAIX01 Module đầu vào tương tự AO CC-PAOX01 Đế module AO CC-TAOX01 Module đầu vào số DI CC-PDIL01 Đế module DI 24V CC-TDIL01 Module đầu vào số SOE CC- PDIS01 Đế module đầu vào số CC-TDIL01 Module đầu ra số …

Read More »

Module CC-PCF901

Module CC-PCF901 Module control firewall CC-PCF901; 195mA, 24VDC Module install control firewall CC-TCF901; 24VDC Module controller C300 CC-PCNT01; 320mA, 24VDC Module install controller C300 CC-TCNT01 Module analog input CC-PAIX01; 180mA, 24VDC, 16 kênh Module install analog input CC-TAIX01 Module analog output CC-PAOX01; 480mA,24VDC, 16 kênh Module install analog output CC-TAOX01; …

Read More »